/ 2020

KONTAKT

WYDARZENIE HISTORYCZNE ROKU 2020

Znamy zwycięzców 14. edycji Plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku 2020: Zakładka LAUREACI

 

Za udział w Plebiscycie oraz wszystkie oddane głosy dziękujemy!

14 września 2021 r. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Plebiscycie.
PRZEWIJAJ W DÓŁ

„Wydarzenie Historyczne Roku” to plebiscyt organizowany przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. Celem konkursu jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych minionego roku promujących historię i kulturę Polski w kraju i za granicą.

Plebiscyt składa się z dwóch etapów. W I etapie osoby prywatne i instytucje mają prawo do zgłoszenia maksymalnie trzech wydarzeń (po jednym z każdej kategorii) za pomocą formularza internetowego. Następnie jury, złożone z przedstawicieli organizatorów oraz ludzi nauki i kultury, wybiera po pięć projektów w każdej z kategorii „Wystawa”, „Wydarzenie” oraz „Edukacja”.

W 14. edycji Plebiscytu zgłoszenia są oceniane przez jury w składzie: prof. Andrzej Szczerski – Przewodniczący (dyrektor – Muzeum Narodowe w Krakowie), prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński), Wojciech Duch (historia.org.pl), Piotr Legutko (redaktor naczelny TVP Historia), dr Marek Mutor (dyrektor – Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu), Gabriela Sierocińska-Dec (kierownik działu edukacyjnego Muzeum Historii Polski).

Ostateczną decyzję, które projekty wygrywają, podejmują w II etapie konkursu internauci w drodze ogólnodostępnego głosowania.

Do konkursu zgłaszane są wydarzenia związane z szeroko rozumianą historią Polski: wystawy, portale internetowe, odkrycia archeologiczne, powstanie nowych placówek działających na rzecz historii i kultury, konferencje i sympozja, innowacyjne przedsięwzięcia edukacyjne, filmy, gry, książki, audiobooki, konkursy, etc.

Co roku Plebiscyt kończy uroczysta Gala, podczas której następuje wręczenie statuetek i dyplomów.

Od początku istnienia plebiscytu zgłoszono ponad 1000 przedsięwzięć, a w internetowym głosowaniu wzięło udział łącznie ponad 50 tys. internautów. Do konkursu zgłaszają się zarówno znane instytucje ogólnopolskie, środowiska polonijne, jak i lokalne stowarzyszenia działające wyłącznie w danym regionie.

Autorem statuetek dla zwycięzców jest wybitny rzeźbiarz Maciej Zychowicz.

Plebiscyt został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.

PRZEWIJAJ W DÓŁ

 W Regulaminie uczestnictwa w plebiscycie na Wydarzenie Historyczne Roku 2020 zmienia się punkt: II.4., który otrzymuje brzmienie:

II.

4. Nie jest możliwe zgłaszanie do Plebiscytu projektów, których organizatorem lub współorganizatorem był Organizator.

 
Tekst jednolity Regulaminu zamieszczony jest poniżej:


REGULAMIN – tekst jednolity

REGULAMIN PLEBISCYTU WYDARZENIE HISTORYCZNE ROKU 2020
 

      I.         Postanowienia ogólne
 

1.     Niniejszy Regulamin Plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku 2020, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 2020, zwanego dalej Plebiscytem.

2.     Organizatorem Plebiscytu jest Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, zwane dalej Organizatorem.

3.     Celem Plebiscytu jest popularyzacja historii Polski poprzez uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych projektów historycznych realizowanych w 2020 r.

 
   II.         Zasady zgłaszania projektów

 
1.     Projekty do Plebiscytu można zgłaszać w trzech kategoriach:

a)     WYDARZENIE – w ramach tej kategorii można zgłaszać (także organizowane online) m.in.: festiwale, imprezy plenerowe, konferencje i sympozja, komplet wydarzeń (łącznie np. książka, wystawa, pokaz filmowy, strona www i tablice pamiątkowe, etc.), otwarcie muzeum, rekonstrukcje historyczne, wykopaliska archeologiczne, spektakle, akcje społeczne etc.,

b)    WYSTAWA – w ramach tej kategorii można zgłaszać m.in. nowe wystawy stałe lub czasowe, e-wystawy, etc.,

c)     EDUKACJA – w ramach tej kategorii można zgłaszać aktywności o charakterze edukacyjnym (także organizowane online), m.in.: projekty edukacyjne (np. warsztaty, lekcje, gry edukacyjne etc.), publikacje, komiks, e-wydarzenia/multimedia (np. film, audiobook, słuchowisko), strona www, aplikacje mobilne etc.

2.     Podmiotami, które mogą zgłaszać projekty do Plebiscytu, zwanymi dalej Zgłaszającymi, są:  

a)     pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

b)    osoby prawne,

c)     jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

3.     Każdy Zgłaszający ma prawo zgłosić maksymalnie po jednym projekcie w każdej z kategorii. W przypadku, gdy Zgłaszający zgłosi więcej niż jeden projekt w danej kategorii, żaden ze zgłoszonych w danej kategorii projektów nie będzie uwzględniany przy ocenie projektów.

4.     Nie jest możliwe zgłaszanie do Plebiscytu projektów, których organizatorem lub współorganizatorem był Organizator.
 
 III.         Sposób zgłoszenia

 
1.     Projekty należy zgłaszać przez formularz internetowy dostępny na stronie www.whr.muzhp.pl., zwany dalej Formularzem.

2.     W Formularzu należy podać: nazwę kategorii, w której zgłaszany jest projekt, nazwę projektu, zwięzły opis projektu, nazwę organizatora lub organizatorów, miejsce i datę projektu oraz uzasadnienie. Do zgłoszenia należy dołączyć materiały wizualne (np. zdjęcia, filmy, prezentacje).

3.     W przypadku filmów, publikacji, które zostały wydane w związku z danym wydarzeniem należy dostarczyć po jednym egzemplarzu odpowiednio filmu lub publikacji, do siedziby Organizatora (na adres: ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa) z dopiskiem „Wydarzenie Historyczne Roku 2020”.

4.     Organizator zastrzega sobie prawo do niezwracania nadesłanych materiałów.

5.     Organizator zastrzega sobie prawa zmiany terminów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, bez podania przyczyny. W razie skorzystania przez Organizatora z tego uprawnienia stosowny komunikat zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora - www.muzhp.pl oraz www.whr.muzhp.pl.

6.     W przypadku gdy dane zgłoszenie nie jest kompletne (np. nie zawiera pełnych danych) Organizator, według swojego wyboru, może wezwać Zgłaszającego do uzupełniania brakujących danych lub nie uwzględniać tego projektu przy ocenie. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

 
 IV.         Przebieg Plebiscytu 

1.     Plebiscyt składa się z dwóch etapów.
 
Etap I:

 
1.     W I etapie Zgłaszający nadsyłają zgłoszenia, które następnie zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.

2.     Zgłaszający mogą zgłaszać projekty od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

3.     Jury składa się z 5-9 osób powołanych przez Organizatora.

4.     Skład Jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej Plebiscytu w terminie do 31 maja 2021 r. (tj. przed zakończeniem terminu przewidzianego na zgłoszenie projektów).

5.     Każdy członek Jury spośród nadesłanych w I etapie zgłoszeń wybierze w terminie do dnia 15 czerwca 2021 r. w każdej kategorii po pięć projektów.

6.     Każdemu wybranemu projektowi członek Jury przyzna punkty. Projekt na pierwszym miejscu uzyska 10 punktów, drugim – 8 punktów, trzecim – 6 punktów, czwartym – 4 punkty, piątym – 2 punkty.

7.     Członek Jury zostaje wyłączony od oceniania projektów, w realizacji którego brał udział (np. jako kurator, ekspert, członek komitetu). Członek Jury jest także wyłączony od oceniania projektów, jeśli ich organizatorami, współorganizatorami lub patronami były instytucje, w których jest zatrudniony lub z którymi współpracuje.

8.     Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.

9.     Do II etapu zakwalifikowane zostanie po 5 projektów w każdej kategorii, które dostały najwyższą ilość punktów w trakcie oceny Jury

10.  Jeśli więcej niż 5 projektów w danej kategorii uzyska ilość punktów kwalifikujących do udziału w II etapie, o kolejności zdecyduje dodatkowe głosowanie Jury.

11.  Jury ma prawo wybrania mniejszej niż wskazanej w pkt 9 liczby projektów lub w przypadku gdy Jury uzna, że zgłoszone projekty nie spełniają celu Plebiscytu do nie wybrania żadnego z projektów.

12.  Wybór dokonany przez Jury jest ostateczny.

 
Etap II:
 

1.     II etap będzie polegał na internetowym głosowaniu na projekty zakwalifikowane przez Jury do II etapu. Głosowanie zostanie przeprowadzone za pomocą sondy internetowej na specjalnie utworzonej przez Organizatora stronie internetowej www.whr.muzhp.pl.

2.     Głosowanie w II etapie będzie trwało od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

3.     Każdy z głosujących ma prawo do oddania głosu na jeden z proponowanych projektów w każdej z kategorii.

4.     Organizatorzy projektów zakwalifikowanych do II etapu mogą prowadzić kampanię promującą swój udział w Plebiscycie oraz zachęcać do głosowania na swoje projekty,  z zastrzeżeniem że prowadzona kampania powinna być zgodna z zasadami współżycia społecznego. W szczególności nie jest dopuszczalne oferowanie osobom trzecim w jakikolwiek sposób korzyści osobistych lub majątkowych za głosowanie na dany projekt.

5.     Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali finałowej Plebiscytu, która zostanie zorganizowana we wrześniu 2021 r. oraz poprzez podanie na stronie internetowej Organizatora oraz na stronie Plebiscytu. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii konkretna data gali finałowej zostanie przez Organizatora podana w terminie późniejszym i zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

 
    V.         Nagrody i wyróżnienia
 

1.     Projekt, który w swojej kategorii otrzyma największą liczbę głosów w internetowym głosowaniu, otrzyma tytuł „Wydarzenie Historyczne Roku 2020 w kategorii……”.

2.     Organizatorzy zwycięskich projektów otrzymają statuetkę, dyplomy z tytułem „Zwycięzca Plebiscytu w kategorii…” oraz nagrody ufundowane przez Organizatora, Partnerów i Sponsorów Plebiscytu.

3.     Organizatorzy pozostałych projektów zakwalifikowanych do II etapu otrzymają dyplomy z tytułem „Finalista Plebiscytu”.

4.     Organizator zastrzega sobie uprawnienie do przyznania nagrody specjalnej, przyznawanej niezależnie od wyboru dokonanego przez Jury oraz wyników głosowania internetowego.

 
 VI.         Dane osobowe
 

1.     Administratorem danych osobowych Zgłaszającego (I etap) i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym (II etap) jest Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod nr RIK: 73/2006, NIP: 7010015596, REGON: 140530761.

2.     Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e - mail: daneosobowe@muzhp.pl lub telefonicznie 609 004 176.

3.     Zgłaszający i Biorący Udział w głosowaniu internetowym wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, tj. Zgłaszający: adres e-mail oraz imię i nazwisko, Biorący Udział: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu przez Organizatora oraz osoby i podmioty z nim współpracujące dla celów realizacji Plebiscytu, w tym w celu przyjęcia zgłoszenia w Plebiscycie, wyboru zwycięskiego zgłoszenia oraz w celach informacyjnych i promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda).

4.     Odbiorcami danych osobowych Zgłaszającego i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym będą podmioty współpracujące i upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych przez Zgłaszającego i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego powyżej celu.

5.     Dane osobowe Zgłaszającego i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia Plebiscytu oraz na podstawie przepisów archiwizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.     Zgłaszający i Biorący Udział w głosowaniu internetowym posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.     Zgłaszający i Biorący Udział w głosowaniu internetowym mają prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

8.     Dane osobowe Zgłaszającego i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.

9.     Dane osobowe Zgłaszającego i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 
VII.         Postanowienia końcowe
 

1.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej Plebiscytu – www.whr.muzhp.pl.

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.

3.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Plebiscytu spowodowane działaniem siły wyższej oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które nie ponosi odpowiedzialności lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.

4.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Plebiscycie lub na oddanie głosu.

5.     Organizator ma prawo do wiążącej interpretacji postanowień Regulaminu.

6.     Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Plebiscytu w każdym czasie bez podania przyczyny.

7.     Zgłaszający oświadcza, że treści podane w zgłoszeniu są prawdziwe.

8.     Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie i jego treść, w tym oświadczenia niezgodne z rzeczywistością, za wady prawne zgłoszenia, jak również za naruszenie przez Zgłaszającego praw osób trzecich.

9.     Zgłaszający przystępując do Plebiscytu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora materiałów wizualnych dołączonych do zgłoszenia do promocji Plebiscytu, zarówno edycji bieżącej, jak i przyszłych edycji.

10.  Zgłaszający (I etap) i Biorący Udział w głosowaniu internetowym (II etap) przystępując do Plebiscytu wyrażają zgodę na otrzymywanie newslettera publikowanego przez Dział Promocji Muzeum Historii Polski w Warszawie. 

11.  Zgłaszający (I etap) i Biorący Udział w głosowaniu internetowym (II etap) przystępując do Plebiscytu akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

PRZEWIJAJ W DÓŁ
1

1 KWIETNIA - 31 MAJA / 2021

zgłaszanie projektów (I etap)

2

DO 15 CZERWCA / 2021

Jury wybiera po pięć projektów w każdej z kategorii

3

1 LIPCA – 31 SIERPNIA / 2021

głosowanie internetowe na wybrane projekty (II etap)

4

14 WRZEŚNIA / 2021

gala wręczenia statuetek i dyplomów, ogłoszenie wyników plebiscytu

PRZEWIJAJ W DÓŁ
Edukacja EDUKACJA

Polska Biblioteka Muzyczna

WYDARZENIE WYDARZENIE

Obchody Roku Jana Kowalewskiego

Wystawa WYSTAWA

Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie - wystawa stała w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej

PRZEWIJAJ W DÓŁ
Edukacja EDUKACJA

Polska Biblioteka Muzyczna

WYDARZENIE WYDARZENIE

Obchody Roku Jana Kowalewskiego

Wystawa WYSTAWA

Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie - wystawa stała w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

napisz do nas jeśli masz jakieś pytania związane z plebiscytem

Pola obowiązkowe

Nie jestem botem

Coś poszło nie tak. Prosimy spróbować ponownie.
Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana! Dziękujemy.

Organizator:

Partner:

Patronat honorowy:

Patroni medialni: