/ 2020

KONTAKT

WYDARZENIE HISTORYCZNE ROKU 2020

Zakończyła się 13. edycja Plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku 2019.

Dziękujemy wszystkim za udział w Plebiscycie.

Znamy zwycięzców tegorocznej edycji plebiscytu.

 

PRZEWIJAJ W DÓŁ

„Wydarzenie Historyczne Roku” to plebiscyt organizowany przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Celem konkursu jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych minionego roku promujących historię i kulturę Polski w kraju i za granicą.

Plebiscyt składa się z dwóch etapów. W I etapie osoby prywatne i instytucje mają prawo do zgłoszenia maksymalnie trzech wydarzeń (po jednym z każdej kategorii) za pomocą formularza internetowego. Następnie jury, złożone z przedstawicieli organizatorów oraz ludzi nauki i kultury, wybiera po pięć projektów w każdej z kategorii „Wystawa”, „Wydarzenie” oraz „Edukacja i multimedia”.

W 13. edycji Plebiscytu zgłoszenia były oceniane przez jury w składzie: Wojciech Duch (redaktor naczelny portalu historia.org.pl), Piotr Legutko (dyrektor TVP Historia), Małgorzata Małaszko-Stasiewicz (dyrektor Programu II Polskiego Radia), dr Marek Mutor (dyrektor Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu), Gabriela Sierocińska-Dec (kierownik działu edukacyjnego Muzeum Historii Polski), Marta Soluch (członek Zarządu Fundacji Orlen). Przewodniczącym kapituły jest prof. Andrzej Szczerski (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Ostateczną decyzję, które projekty wygrywają, podejmują w II etapie konkursu internauci w drodze ogólnodostępnego głosowania.

Do konkursu zgłaszane są wydarzenia związane z szeroko rozumianą historią Polski: wystawy, portale internetowe, odkrycia archeologiczne, powstanie nowych placówek działających na rzecz historii i kultury, konferencje i sympozja, innowacyjne przedsięwzięcia edukacyjne, filmy, gry, książki, audiobooki, konkursy, etc.

Co roku Plebiscyt kończy uroczysta Gala, podczas której następuje wręczenie statuetek i dyplomów.

Od początku istnienia plebiscytu zgłoszono ponad 1000 przedsięwzięć, a w internetowym głosowaniu wzięło udział łącznie ponad 50 tys. internautów. Do konkursu zgłaszają się zarówno znane instytucje ogólnopolskie, środowiska polonijne, jak i lokalne stowarzyszenia działające wyłącznie w danym regionie.

Autorem statuetek dla zwycięzców jest wybitny rzeźbiarz Maciej Zychowicz.

PRZEWIJAJ W DÓŁ

W Regulaminie uczestnictwa w plebiscycie na Wydarzenie Historyczne Roku zmienia się punkty: III.5., IV.2., IV.3., IV.6., IV.7., które otrzymują brzmienie:


III.
5. Projekty można zgłaszać od 1 marca do 15 kwietnia 2020 r. Organizator może przedłużyć termin zgłaszania projektów. W razie skorzystania przez Organizatora z tego uprawnienia stosowny komunikat zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora - www.muzhp.pl.
IV.
2. Zgłaszanie projektów do I etapu odbywać się będzie od 1 marca do 15 kwietnia 2020 r.
IV.
3. Jury do 15 maja 2020 r. wybierze po pięć projektów w każdej z kategorii.
IV.
6. Głosowanie w II etapie będzie trwało od 1 do 30 czerwca 2020 r. Każdy z głosujących ma prawo do oddania głosu na jeden z proponowanych projektów w każdej z kategorii.
IV.
7. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali finałowej Plebiscytu, która zostanie zorganizowana nie później niż do dnia 30 września 2020 r. oraz poprzez podanie na stronie internetowej Organizatora.
Tekst jednolity Regulaminu zamieszczony jest poniżej:

REGULAMIN – tekst jednolity

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w plebiscycie na Wydarzenie Historyczne Roku (zwanego dalej „Plebiscytem”).
2. Organizatorem Plebiscytu jest Muzeum Historii Polski w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa (zwane dalej „Organizatorem”).
3. Celem Plebiscytu jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych projektów historycznych realizowanych w 2019 r., a także popularyzacja historii Polski.

II. Zasady zgłaszania projektów

1. Do Plebiscytu można zgłaszać projekty wg. następujących kategorii:
a) WYDARZENIE – tj. festiwal, impreza plenarna, konferencje i sympozja, komplet wydarzeń (książka, wystawa, strona www, tablice), rekonstrukcje historyczne, wykopaliska archeologiczne, spektakle, akcje społeczne etc.
b) WYSTAWA – tj. nowa wystawa stała lub czasowa, e-wystawa, otwarcie muzeum etc.
c) EDUKACJA i MULTIMEDIA – tj. projekty edukacyjne (np. warsztaty, lekcje, gry edukacyjne etc.), publikacje, komiks, e-wydarzenia/multimedia (np. film, audiobook), strona www, aplikacje mobilne etc.2. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania projektów do Plebiscytu (zwanymi dalej „Zgłaszającymi”) są:
a) osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
b) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Każdy Zgłaszający ma prawo zgłosić maksymalnie po jednym projekcie w każdej z kategorii.
4. Wykluczone jest zgłaszanie do Plebiscytu projektów, których organizatorem lub współorganizatorem był Organizator Plebiscytu.

III. Sposób zgłoszenia

1. Projekty należy zgłaszać przez formularz internetowy dostępny na stronie www.whr.muzhp.pl.
2. W formularzu internetowym należy podać opis projektu, nazwę projektu, nazwę organizatora, kategorię, miejsce i datę projektu oraz uzasadnienie. Do zgłoszenia należy dołączyć materiały wizualne (np. zdjęcia, filmy, prezentacje).
3. W przypadku filmów, publikacji, które zostały wydane w związku z danym wydarzeniem należy dostarczyć po jednym egzemplarzu odpowiednio filmu lub publikacji, do siedziby Organizatora (ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa) z dopiskiem „Wydarzenie Historyczne Roku 2019”.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do niezwracania nadesłanych materiałów.
5. Projekty można zgłaszać od 1 marca do 15 kwietnia 2020 r. Organizator może przedłużyć termin zgłaszania projektów. W razie skorzystania przez Organizatora z tego uprawnienia stosowny komunikat zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora - www.muzhp.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania zgłoszeń bez pełnych danych.
7. Organizator ma prawo wezwania Zgłaszających do uzupełnienia brakujących danych.

IV. Przebieg Plebiscytu

1. W I etapie Zgłaszający nadsyłają zgłoszenia, które oceni Jury.
2. Zgłaszanie projektów do I etapu odbywać się będzie od 1 marca do 15 kwietnia 2020 r.
3. Jury do 15 maja 2020 r. wybierze po pięć projektów w każdej z kategorii.
4. II etap będzie polegał na internetowym głosowaniu na projekty zakwalifikowane przez Jury do tego etapu, podzielone wg. kategorii. Głosowanie zostanie przeprowadzone za pomocą sondy internetowej na specjalnie utworzonej przez Organizatora stronie internetowej www.whr.muzhp.pl.
5. Organizatorzy projektów zakwalifikowanych do II etapu mogą prowadzić kampanię promującą swój udział w Plebiscycie oraz zachęcać do głosowania na swoje kandydatury.
6. Głosowanie w II etapie będzie trwało od 1 do 30 czerwca 2020 r. Każdy z głosujących ma prawo do oddania głosu na jeden z proponowanych projektów w każdej z kategorii.
7. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali finałowej Plebiscytu, która zostanie zorganizowana nie później niż do dnia 30 września 2020 r. oraz poprzez podanie na stronie internetowej Organizatora.

V. Jury i ocena

1. Jury składa się z 5-9 osób powołanych przez Organizatora.
2. Każdy członek Jury spośród nadesłanych zgłoszeń w I etapie wybierze pięć projektów i uszereguje je w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
3. Każdemu wybranemu projektowi członek Jury przyzna punkty. Projekt na pierwszym miejscu uzyska 10 punktów, drugim – 8 punktów, trzecim – 6 punktów, czwartym – 4 punkty, piątym – 2 punkty.
4. Członek Jury nie będzie oceniał projektów, w których uczestniczył np. jako kurator, ekspert, członek komitetu. Członek Jury nie będzie również oceniał projektów, jeśli ich organizatorami, współorganizatorami lub patronami były instytucje, w których jest zatrudniony lub z którymi współpracuje.
5. Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.
6. Jeśli więcej niż 5 projektów uzyska ilość punktów kwalifikujących do udziału w II etapie, o kolejności zdecyduje dodatkowe głosowanie Jury.
7. Organizator do II etapu zakwalifikuje po 5 projektów z każdej kategorii z najwyższą liczbą punktów.
8. Jury ma prawo wybrania mniejszej niż wskazanej w pkt 7 liczby projektów, a w przypadku gdy Jury uzna, że zgłoszone projekty nie spełniają celu Plebiscytu do nie wybrania żadnego z projektów.
9. Wybór dokonany przez Jury jest ostateczny.
10. Skład Jury zostanie podany do 20 marca 2020 r. (przed zakończeniem terminu przewidzianego na zgłoszenia projektów w I etapie).

VI. Nagrody i wyróżnienia

1. Projekt, który w swojej kategorii otrzyma największą liczbę głosów w internetowym głosowaniu (II etap Plebiscytu) otrzyma tytuł „Wydarzenie Historyczne Roku 2019 w kategorii……”.
2. Organizatorzy zwycięskich projektów otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora, Partnerów i Sponsorów Plebiscytu.
3. Organizatorzy pozostałych projektów zakwalifikowanych do II etapu otrzymają dyplomy z tytułem „Finalista Plebiscytu”.
4. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do przyznania nagrody specjalnej, przyznawanej niezależnie od wyboru dokonanego przez Jury oraz wyników głosowania internetowego.

VII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Zgłaszającego (I etap) i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym (II etap) jest Muzeum Historii Polski w Warszawie z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 33/35, 00-560 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 73/2006, NIP: 701 00 15 596, REGON: 140530761.
2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e - mail: daneosobowe@muzhp.pl lub telefonicznie 609 004 176.
3. Zgłaszający i Biorący Udział w głosowaniu internetowym wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, tj. Zgłaszający: adres e-mail oraz imię i nazwisko, Biorący Udział: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu przez Organizatora oraz osoby i podmioty z nim współpracujące dla celów realizacji Plebiscytu, w tym w celu przyjęcia zgłoszenia w Plebiscycie, wyboru zwycięskiego zgłoszenia oraz w celach informacyjnych i promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda).
4. Odbiorcami danych osobowych Zgłaszającego i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym będą podmioty współpracujące i upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych przez Zgłaszającego i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego powyżej celu.
5. Dane osobowe Zgłaszającego i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia Plebiscytu oraz na podstawie przepisów archiwizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Zgłaszający i Biorący Udział w głosowaniu internetowym posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Zgłaszający i Biorący Udział w głosowaniu internetowym mają prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
8. Dane osobowe Zgłaszającego i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe Zgłaszającego i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej Plebiscytu – www.whr.muzhp.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Plebiscytu spowodowane działaniem siły wyższej oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które nie ponosi odpowiedzialności lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Plebiscycie lub na oddanie głosu.
5. Organizator ma prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Plebiscytu bez podania przyczyny.
7. Zgłaszający oświadcza, że treści podane w zgłoszeniu są prawdziwe.
8. Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie i jego treść, w tym oświadczenia niezgodne z rzeczywistością, za wady prawne zgłoszenia, jak również za naruszenie przez Zgłaszającego praw osób trzecich.
9. Zgłaszający przystępując do Plebiscytu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora materiałów wizualnych dołączonych do zgłoszenia do promocji Plebiscytu, zarówno edycji bieżącej jak i przyszłych edycji.
10. Zgłaszający (I etap) i Biorący Udział w głosowaniu internetowym (II etap) przystępując do Plebiscytu wyrażają zgodę na otrzymywanie newslettera publikowanego przez Biuro Prasowe Muzeum Historii Polski w Warszawie.
11. Zgłaszający (I etap) i Biorący Udział w głosowaniu internetowym (II etap) przystępując do Plebiscytu akceptują niniejszy Regulamin.

PRZEWIJAJ W DÓŁ
1

1 KWIETNIA - 31 MAJA / 2021

zgłaszanie projektów (I etap)

2

DO 15 CZERWCA / 2021

Jury wybiera po pięć projektów w każdej z kategorii

3

1 LIPCA – 31 SIERPNIA / 2021

głosowanie internetowe na wybrane projekty (II etap)

4

WRZESIEŃ / 2021

gala wręczenia statuetek i dyplomów

PRZEWIJAJ W DÓŁ
PRZEWIJAJ W DÓŁ
Edukacja i multimedia EDUKACJA I MULTIMEDIA

Strona internetowa "Powstańcy Śląscy" Organizator: Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach

WYDARZENIE WYDARZENIE

Obchody 100-lecia I Powstania Śląskiego Organizator: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Wystawa WYSTAWA

Ochotnik. Witold Pilecki i jego misja w Auschwitz Organizator: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

napisz do nas jeśli masz jakieś pytania związane z plebiscytem

Pola obowiązkowe

Nie jestem botem

Coś poszło nie tak. Prosimy spróbować ponownie.
Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana! Dziękujemy.

Organizator:

Partner:

Patronat honorowy:

Darczyńca:

Patroni medialni: