/ 2017

KONTAKT

WYDARZENIE HISTORYCZNE ROKU 2017

Zakończył się II etap Plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku 2017 czyli głosowanie!

30 maja zostaną ogłoszone wyniki 11. edycji Plebiscytu.

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swoje głosy na wybrane projekty.

 

PRZEWIJAJ W DÓŁ

„Wydarzenie Historyczne Roku” to plebiscyt organizowany przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. Celem konkursu jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych minionego roku promujących historię i kulturę Polski w kraju i za granicą.

Plebiscyt składa się z dwóch etapów. W I etapie osoby prywatne i instytucje mają prawo do zgłoszenia maksymalnie trzech wydarzeń (po jednym z każdej kategorii) za pomocą formularza internetowego. Następnie jury, złożone z przedstawicieli organizatorów oraz ludzi nauki i kultury, wybiera po pięć projektów w każdej z kategorii „Wystawa”, „Wydarzenie” oraz „Edukacja i multimedia”. Ostateczną decyzję, które projekty wygrają, podejmują w II etapie konkursu internauci w drodze ogólnodostępnego głosowania. Do konkursu zgłaszane są wydarzenia związane z szeroko rozumianą historią Polski: wystawy, portale internetowe, odkrycia archeologiczne, powstanie nowych placówek działających na rzecz historii i kultury, konferencje i sympozja, innowacyjne przedsięwzięcia edukacyjne, filmy, gry, książki, audiobooki, konkursy, etc. Od początku istnienia plebiscytu zgłoszono blisko 1000 przedsięwzięć, a w internetowym głosowaniu wzięło udział łącznie ponad 50 tys. internautów. Do konkursu zgłaszają się zarówno znane instytucje ogólnopolskie, środowiska polonijne, jak i lokalne stowarzyszenia działające wyłącznie w danym regionie.

Autorem statuetek dla zwycięzców jest wybitny rzeźbiarz Maciej Zychowicz.

PRZEWIJAJ W DÓŁ
1

1 - 31 MARCA / 2018

zgłaszanie projektów (I etap)

2

DO 6 KWIETNIA / 2018

Jury wybiera po pięć projektów w każdej z kategorii

3

16 KWIETNIA – 17 MAJA / 2018

głosowanie internetowe na wybrane projekty (II etap)

4

MAJ / 2018

oficjalne ogłoszenie wyników

PRZEWIJAJ W DÓŁ

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Plebiscytu na Wydarzenie Historyczne Roku (zwanego dalej „Plebiscytem”) jest Muzeum Historii Polski w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa (zwane dalej „Organizatorem”).
 2. Celem Plebiscytu jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych projektów historycznych realizowanych w 2017 r., a także popularyzacja historii Polski.
II. Zasady zgłaszania projektów
 1. Do Plebiscytu można zgłaszać projekty wg następujących kategorii:
  • WYDARZENIE – tj. festiwal, impreza plenarna, konferencje i sympozja, komplet wydarzeń (książka, wystawa, strona www, tablice), rekonstrukcje historyczne, wykopaliska archeologiczne, spektakle, akcje społeczne etc.
  • WYSTAWA – tj. nowa wystawa stała lub czasowa, e-wystawa, otwarcie muzeum etc.
  • EDUKACJA i MULTIMEDIA – tj. projekty edukacyjne (np. warsztaty, lekcje, gry edukacyjne etc.), publikacje, komiks, e-wydarzenia/multimedia (np. film, audiobook), strona www, aplikacje mobilne etc.
 2. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania projektów do Plebiscytu (zwanymi dalej „Zgłaszającymi”) są:
  • osoby fizyczne, pełnoletnie, z pełną zdolnością do czynności prawnych;
  • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Każdy Zgłaszający ma prawo zgłosić maksymalnie po jednym projekcie w każdej z kategorii.
 4. Wykluczone jest zgłaszanie do Plebiscytu projektów, których organizatorem lub współorganizatorem był Organizator Plebiscytu.
III. Sposób zgłoszenia
 1. Projekty należy zgłaszać przez formularz internetowy dostępny na stronie www.whr.muzhp.pl.
 2. W formularzu internetowym należy podać opis projektu, nazwę projektu, nazwę organizatora, kategorię, miejsce i datę projektu oraz uzasadnienie. Do zgłoszenia należy dołączyć materiały wizualne (np. zdjęcia, filmy, prezentacje).
 3. W przypadku filmów, publikacji, które zostały wydane w związku z danym wydarzeniem należy dostarczyć po jednym egzemplarzu odpowiednio filmu lub publikacji, do siedziby Organizatora (ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa) z dopiskiem „Wydarzenie Historyczne Roku 2017”.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do niezwracania nadesłanych materiałów.
 5. Projekty można zgłaszać od 1 do 31 marca 2018 r. Organizator może przedłużyć termin zgłaszania projektów. Stosowny komunikat zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora www.muzhp.pl.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania zgłoszeń bez pełnych danych.
 7. Organizator ma prawo wezwania Zgłaszających do uzupełnienia brakujących danych.
IV. Przebieg Plebiscytu
 1. W I etapie Zgłaszający nadsyłają zgłoszenia, które oceni Jury.
 2. Zgłaszanie projektów do I etapu odbywać się będzie od 1 do 31 marca 2018 r.
 3. Jury do 6 kwietnia 2018 r. wybierze po pięć projektów w każdej z kategorii.
 4. II etap będzie polegał na internetowym głosowaniu na projekty zakwalifikowane przez Jury do tego etapu, podzielone wg. kategorii. Głosowanie zostanie przeprowadzone za pomocą sondy internetowej na specjalnie utworzonej przez Organizatora stronie internetowej www.whr.muzhp.pl.
 5. Organizatorzy projektów zakwalifikowanych do II etapu mogą prowadzić kampanię promującą swój udział w Plebiscycie oraz zachęcać do głosowania na swoje kandydatury.
 6. Głosowanie w II etapie będzie trwało od 16 kwietnia do 17 maja 2018 r. Każdy z głosujących ma prawo do oddania głosu na jeden z proponowanych projektów w każdej z kategorii.
 7. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali finałowej Plebiscytu, która zostanie zorganizowana nie później niż do dnia 8 czerwca 2018 r. oraz na stronie www. Organizatora.
V. Jury i ocena
 1. Jury składa się z 5-9 osób powołanych przez Organizatora.
 2. Każdy członek Jury spośród nadesłanych zgłoszeń w I etapie wybierze pięć projektów i uszereguje je w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
 3. Każdemu wybranemu projektowi członek Jury przyzna punkty. Projekt na pierwszym miejscu uzyska 10 punktów, drugim – 8 punktów, trzecim – 6 punktów, czwartym – 4 punkty, piątym – 2 punkty.
 4. Członek Jury nie będzie oceniał projektów, w których uczestniczył np. jako kurator, ekspert, członek komitetu. Członek Jury nie będzie również oceniał projektów, jeśli ich organizatorami, współorganizatorami lub patronami były instytucje, w których jest zatrudniony lub z którymi współpracuje.
 5. Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.
 6. Jeśli więcej niż 5 projektów uzyska ilość punktów kwalifikujących do udziału w II etapie, o kolejności zdecyduje dodatkowe głosowanie Jury.
 7. Organizator do II etapu zakwalifikuje po 5 projektów z każdej kategorii z najwyższą liczbą punktów.
 8. Jury ma prawo wybrania mniejszej niż wskazanej w pkt. 7 liczby projektów, a w przypadku gdy Jury uzna, że zgłoszone projekty nie spełniają celu Plebiscytu do nie wybrania żadnego z projektów.
 9. Wybór dokonany przez Jury jest ostateczny.
 10. Skład Jury zostanie podany do 20 marca 2018 r. (przed zakończeniem terminu przewidzianego na zgłoszenia projektów w I etapie).
VI. Nagrody i wyróżnienia
 1. Projekt, który w swojej kategorii otrzyma największą liczbę głosów w internetowym głosowaniu (II etap Plebiscytu) otrzyma tytuł „Wydarzenie Historyczne Roku 2017 w kategorii……”.
 2. Organizatorzy zwycięskich projektów otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora, Partnerów i Sponsorów Plebiscytu.
 3. Organizatorzy pozostałych projektów zakwalifikowanych do II etapu otrzymają dyplomy z tytułem „Finalista Plebiscytu”.
 4. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do przyznania nagrody specjalnej, przyznawanej niezależnie od wyboru dokonanego przez Jury oraz wyników głosowania internetowego.
VII. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej Plebiscytu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Plebiscytu spowodowane działaniem siły wyższej oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które nie ponosi odpowiedzialności lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Plebiscycie lub na oddanie głosu.
 5. Organizator ma prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Plebiscytu bez podania przyczyny.
 7. Odpowiedzialność za zgłoszenie i jego treść ponosi Zgłaszający.
 8. Zgłaszający oświadcza, że treści podane w zgłoszeniu są prawdziwe.
 9. Zgłaszający (I etap) i biorący udział w głosowaniu internetowym (II etap) przystępując do Plebiscytu zgadza się na przetwarzanie danych lub danych osobowych w celach związanych z przeprowadzanym Plebiscytem.
 10. Zgłaszający przystępując do Plebiscytu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora materiałów wizualnych dołączonych do zgłoszenia do promocji Plebiscytu zarówno edycji bieżącej jak i przyszłych edycji.
 11. Zgłaszający (I etap) i biorący udział w głosowaniu internetowym (II etap) przystępując do Plebiscytu wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera publikowanego przez Biuro Prasowe Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz newslettera publikowanego przez portal historia.org.pl.
 12. Zgłaszający (I etap) i biorący udział w głosowaniu internetowym (II etap) przystępując do Plebiscytu akceptuje niniejszy Regulamin.
PRZEWIJAJ W DÓŁ
Edukacja i multimedia EDUKACJA I MULTIMEDIA

Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich. Organizator: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

WYDARZENIE WYDARZENIE

Obchody 40. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec '76. Organizator: Prezydent Miasta Radomia, Stowarzyszenie Radomski Czerwiec '76, NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska

Wystawa WYSTAWA

Wystawa czasowa „Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach”. Organizator: Muzeum Miasta Gdyni

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
PRZEWIJAJ W DÓŁ

napisz do nas jeśli masz jakieś pytania związane z plebiscytem

Pola obowiązkowe

Nie jestem botem

Coś poszło nie tak. Prosimy spróbować ponownie.
Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana! Dziękujemy.

Organizator:

Partner:

Patronat honorowy:

Patroni medialni: