/ 2023

KONTAKT

WYDARZENIE HISTORYCZNE ROKU 2023

Do 31 lipca trwa głosowanie internautów na wybrane przez Jury projekty.

 

PRZEWIJAJ W DÓŁ

„Wydarzenie Historyczne Roku” to plebiscyt organizowany przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. Celem konkursu jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych minionego roku promujących historię i kulturę Polski w kraju i za granicą.

Plebiscyt składa się z dwóch etapów. W I etapie osoby prywatne i instytucje mają prawo do zgłoszenia maksymalnie trzech wydarzeń (po jednym z każdej kategorii) za pomocą formularza internetowego. Następnie jury, złożone z przedstawicieli organizatorów oraz ludzi nauki i kultury, wybiera po pięć projektów w każdej z kategorii „Wystawa”, „Wydarzenie” oraz „Edukacja”.

Skład Jury tegorocznej edycji Plebiscytu:

Prof. Jolanta Choińska-Mika – Przewodnicząca Jury (Uniwersytet Warszawski, Członek Rady MHP)

Mariusz Cieślik (dziennikarz m.in. „Rzeczpospolita Plus Minus”, prozaik, autor programów telewizyjnych, scenarzysta, reżyser)

Wojciech Duch (redaktor naczelny portalu historia.org.pl)

Dr Marek Mutor (I wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich)

Rafał Rogulski (dyrektor Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność)

Gabriela Sierocińska-Dec (kierownik działu edukacyjnego Muzeum Historii Polski)

Ostateczną decyzję, które projekty wygrywają, podejmują w II etapie konkursu internauci w drodze ogólnodostępnego głosowania.

Do konkursu zgłaszane są wydarzenia związane z szeroko rozumianą historią Polski: wystawy, portale internetowe, odkrycia archeologiczne, powstanie nowych placówek działających na rzecz historii i kultury, konferencje i sympozja, innowacyjne przedsięwzięcia edukacyjne, filmy, gry, książki, audiobooki, konkursy, etc.

Co roku Plebiscyt kończy uroczysta Gala, podczas której następuje wręczenie statuetek i dyplomów.

Od początku istnienia plebiscytu zgłoszono ponad 2000 przedsięwzięć, a w internetowym głosowaniu wzięło udział łącznie ponad 50 tys. internautów. Do konkursu zgłaszają się zarówno znane instytucje ogólnopolskie, środowiska polonijne, jak i lokalne stowarzyszenia działające wyłącznie w danym regionie.

Autorem statuetek dla zwycięzców jest wybitny rzeźbiarz Maciej Zychowicz.

 

PRZEWIJAJ W DÓŁ

REGULAMIN PLEBISCYTU

WYDARZENIE HISTORYCZNE ROKU 2023I. Postanowienia ogólne:
 
1. Niniejszy Regulamin Plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku 2023, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 2023, zwanego dalej Plebiscytem.

2.Organizatorem Plebiscytu jest Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Gwardii 1, 01-538 Warszawa, zwane dalej Organizatorem.

3. Celem Plebiscytu jest popularyzacja historii Polski poprzez uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych projektów historycznych. Projekty muszą być zrealizowane lub zainicjowane w roku 2023. Poprzez przyznanie Nagrody Organizatorzy chcą również zachęcić innych do kreowania własnych projektów historycznych oraz pielęgnacji pamięci o historii Polski.

 
II. Zasady zgłaszania projektów:

1. Projekty do Plebiscytu można zgłaszać w trzech kategoriach:

a) WYDARZENIE – w ramach tej kategorii można zgłaszać (także organizowane online) m.in.: festiwale, imprezy plenerowe, konferencje i sympozja, komplet wydarzeń (łącznie np. książka, wystawa, pokaz filmowy, strona www i tablice pamiątkowe, etc.), otwarcie muzeum, rekonstrukcje historyczne, wykopaliska archeologiczne, spektakle, akcje społeczne etc.,

b) WYSTAWA – w ramach tej kategorii można zgłaszać m.in. nowe wystawy stałe lub czasowe, e-wystawy, etc.,

c) EDUKACJA – w ramach tej kategorii można zgłaszać aktywności o charakterze edukacyjnym (także organizowane online), m.in.: projekty edukacyjne (np. warsztaty, lekcje, gry edukacyjne etc.), publikacje, komiks, e-wydarzenia/multimedia (np. film, audiobook, słuchowisko), strona www, aplikacje mobilne etc.


2. Podmiotami, które mogą zgłaszać projekty do Plebiscytu, zwanymi dalej Zgłaszającymi, są Organizatorzy zgłaszanych projektów będący:  

a) pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych,

b) osobami prawnymi,

c) jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Każdy Zgłaszający ma prawo zgłosić maksymalnie po jednym projekcie w każdej z kategorii. W przypadku, gdy Zgłaszający zgłosi więcej niż jeden projekt w danej kategorii, żaden ze zgłoszonych w danej kategorii projektów nie będzie uwzględniany przy ocenie projektów.

4. Każdy projekt może być rozpatrywany tylko w jednej kategorii. Niemożliwe jest dokonywanie podziału danego projektu na części i ich zgłaszanie w różnych kategoriach.

5. Nie jest możliwe zgłaszanie do Plebiscytu projektów, których organizatorem lub współorganizatorem był Organizator, tj. Muzeum Historii Polski w Warszawie. Nie dotyczy to projektów wspartych finansowo w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w których Muzeum Historii Polski wypełnia rolę tzw. instytucji zarządzającej oraz wspartych finansowo w ramach obchodów 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

 III. Sposób zgłoszenia:

1. Projekty należy zgłaszać przez formularz internetowy dostępny na stronie www.whr.muzhp.pl, zwany dalej Formularzem.

2. W Formularzu należy podać: nazwę kategorii, w której zgłaszany jest projekt, nazwę projektu, zwięzły opis projektu (maksymalnie 1 500 znaków ze spacjami), nazwę organizatora lub organizatorów, miejsce i datę projektu oraz uzasadnienie. Do zgłoszenia należy dołączyć materiały wizualne do 50 MB łącznie, np. zdjęcia (format zdjęć JPG/PNG, zdjęcia muszą być w poziomie w ilości ok. 8-10 szt. w jakości do Internetu, w nazwach plików brak spacji), filmy (w postaci linków), prezentacje (istnieje możliwość przesłania dodatkowo prezentacji może być w formacie PDF), a także linki do stron projektów, filmów, zdjęć itp.


UWAGA: nie jest możliwe przesyłanie opisu projektu oraz prezentacji wyłącznie w formacie PDF.


3. W przypadku filmów, publikacji, które zostały wydane w związku z danym projektem należy dostarczyć po jednym egzemplarzu odpowiednio filmu lub publikacji, do siedziby Organizatora (na adres: ul. Gwardii 1, 01-538 Warszawa) z dopiskiem „Wydarzenie Historyczne Roku 2023”.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do niezwracania nadesłanych materiałów.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, bez podania przyczyny. W razie skorzystania przez Organizatora z tego uprawnienia stosowny komunikat zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora - www.muzhp.pl oraz www.whr.muzhp.pl.

6. W przypadku, gdy dane zgłoszenie nie jest kompletne (np. nie zawiera pełnych danych) Organizator, według swojego wyboru, może wezwać Zgłaszającego do uzupełniania brakujących danych lub nie uwzględniać tego projektu przy ocenie. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

7. Materiały dokumentujące nagrodzone projekty pozostają w archiwum Organizatora wieczyście, natomiast dokumentacja pozostałych zgłoszeń może ulec wybrakowaniu zgodnie z procedurą archiwalną przewidzianą prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 164) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 246).

IV. Przebieg Plebiscytu: 

1. Plebiscyt składa się z dwóch etapów.
 
Etap I:
 
1. W I etapie Zgłaszający nadsyłają zgłoszenia, które następnie zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.

2. Zgłaszający mogą zgłaszać projekty od dnia 14 marca 2024 r. do dnia 24 kwietnia 2024 r.

3. Jury składa się z 5–9 osób powołanych przez Organizatora.

4. Skład Jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej Plebiscytu w terminie do dnia 24 kwietnia 2024 r. (tj. przed zakończeniem terminu przewidzianego na zgłoszenie projektów).

5. Każdy członek Jury spośród nadesłanych w I etapie zgłoszeń wybierze w terminie do dnia 22 maja 2024 r. w każdej kategorii po pięć projektów.

6. Każdemu wybranemu projektowi członek Jury przyzna punkty. Projekt na pierwszym miejscu uzyska 10 punktów, drugim – 8 punktów, trzecim – 6 punktów, czwartym – 4 punkty, piątym – 2 punkty.

7. Członek Jury zostaje wyłączony od oceniania projektów, w realizacji których brał udział (np. jako kurator, ekspert, członek komitetu). Członek Jury jest także wyłączony od oceniania projektów, jeśli ich organizatorami, współorganizatorami lub patronami były instytucje, w których jest zatrudniony lub z którymi współpracuje.

8. Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.

9. Do II etapu zakwalifikowane zostanie po 5 projektów w każdej kategorii, które dostały najwyższą ilość punktów w trakcie oceny Jury.

10Jeśli więcej niż 5 projektów w danej kategorii uzyska ilość punktów kwalifikujących do udziału w II etapie, o kolejności zdecyduje dodatkowe głosowanie Jury.

11. Jury ma prawo wybrania mniejszej niż wskazanej w pkt 9 liczby projektów lub w przypadku gdy Jury uzna, że zgłoszone projekty nie spełniają celu Plebiscytu do nie wybrania żadnego z projektów.

12. Wybór dokonany przez Jury jest ostateczny.

Etap II:

1. II etap będzie polegał na internetowym głosowaniu na projekty zakwalifikowane przez Jury do II etapu. Głosowanie zostanie przeprowadzone za pomocą sondy internetowej na specjalnie utworzonej przez Organizatora stronie internetowej www.whr.muzhp.pl.

2. Głosowanie w II etapie będzie trwało od dnia 10 czerwca 2024 r. do dnia 31 lipca 2024 r.

3. Każdy z głosujących ma prawo do oddania w ciągu jednego dnia jednego głosu na jeden z proponowanych projektów w każdej z kategorii.

4. Organizatorzy projektów zakwalifikowanych do II etapu mogą prowadzić kampanię promującą swój udział w Plebiscycie oraz zachęcać do głosowania na swoje projekty,  z zastrzeżeniem że prowadzona kampania powinna być zgodna z zasadami współżycia społecznego. W szczególności nie jest dopuszczalne oferowanie osobom trzecim w jakikolwiek sposób korzyści osobistych lub majątkowych za głosowanie na dany projekt.

5. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali finałowej Plebiscytu, która zostanie zorganizowana w dniu 24 września 2024 r. oraz poprzez podanie na stronie internetowej Organizatora oraz na stronie Plebiscytu.

V. Nagrody i wyróżnienia:

1. Projekt, który w swojej kategorii otrzyma największą liczbę głosów w internetowym głosowaniu, otrzyma tytuł „Wydarzenie Historyczne Roku 2023 w kategorii……”.

2. Organizatorzy zwycięskich projektów otrzymają statuetkę, dyplomy z tytułem „Zwycięzca Plebiscytu w kategorii…” oraz nagrody ufundowane przez Organizatora, Partnerów i Sponsorów Plebiscytu.

3. Organizatorzy pozostałych projektów zakwalifikowanych do II etapu otrzymają dyplomy z tytułem „Finalista Plebiscytu”.

5. Jury w każdej kategorii przyznaje nagrodę Jury. Jury przyznaje nagrodę spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń. Jury może nie przyznać nagrody Jury w danej kategorii.

4. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do przyznania nagrody specjalnej, przyznawanej niezależnie od wyboru dokonanego przez Jury oraz wyników głosowania internetowego.
 
VI. Dane osobowe
 
1. Administratorem danych osobowych Zgłaszającego (I etap) i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym (II etap) jest Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Gwardii 1, 01-538 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK: 73/2006, NIP: 7010015596, REGON: 140530761.

2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e - mail: [email protected] lub telefonicznie 534 432 884.

3. Zgłaszający i Biorący Udział w głosowaniu internetowym wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (tj. Zgłaszający: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, Biorący Udział: adres e-mail oraz imię i nazwisko) przez Organizatora dla celów zgłoszenia w Plebiscycie, jak i jego organizacji i realizacji oraz mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu przesyłania newslettera publikowanego przez Dział Komunikacji Muzeum Historii Polski w Warszawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  a (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

4. Odbiorcami danych osobowych Zgłaszającego i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w tym m.in. operatorzy systemów informatycznych, podmioty księgowe i audytorskie.

5. Podanie danych osobowych przez Zgłaszającego i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego powyżej celu.

6. Dane osobowe Zgłaszającego i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia wyrażonej zgody oraz na podstawie przepisów archiwizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Zgłaszający i Biorący Udział w głosowaniu internetowym posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa  prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Zgłaszający i Biorący Udział w głosowaniu internetowym mają prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

9. Dane osobowe Zgłaszającego i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe Zgłaszającego i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. 

11. Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw Zgłaszającego i Biorącego Udział w głosowaniu internetowym, określonych powyżej, można uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony w pkt 1 i 2.

12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

VII. Postanowienia końcowe:
 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej Plebiscytu – www.whr.muzhp.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Plebiscytu spowodowane działaniem siły wyższej oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które nie ponosi odpowiedzialności lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Plebiscycie lub na oddanie głosu.

5. Organizator ma prawo do wiążącej interpretacji postanowień Regulaminu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Plebiscytu w każdym czasie bez podania przyczyny.

7. Zgłaszający oświadcza, że treści podane w zgłoszeniu są prawdziwe.

8. Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie i jego treść, w tym oświadczenia niezgodne z rzeczywistością, za wady prawne zgłoszenia, jak również za naruszenie przez Zgłaszającego praw osób trzecich.

9. Zgłaszający przystępując do Plebiscytu wyraża zgodę na bezpłatne korzystanie przez Organizatora z materiałów wizualnych dołączonych do zgłoszenia do promocji Plebiscytu (zarówno edycji bieżącej, jak i przyszłych edycji) oraz promocji Organizatora, zarówno w całości jak i we fragmentach, na wszystkich znanych w momencie dokonania zgłoszenia polach eksploatacji koniecznych do osiągnięcia celu określonego w niniejszym punkcie, w szczególności:
 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

10. Zgłaszający (I etap) i Biorący Udział w głosowaniu internetowym (II etap) przystępując do Plebiscytu akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

POBIERZ REGULAMIN PRZEWIJAJ W DÓŁ
1

14 MARCA - 24 KWIETNIA / 2024

zgłaszanie projektów (I etap)

2

DO 22 MAJA / 2024

Jury wybiera po pięć projektów w każdej z kategorii

3

10 CZERWCA– 31 LIPCA / 2024

głosowanie internetowe na wybrane projekty (II etap)

4

24 WRZEŚNIA / 2024

gala wręczenia statuetek i dyplomów, ogłoszenie wyników plebiscytu

PRZEWIJAJ W DÓŁ

WYBIERZ PO 1 WYDARZENIU Z KAŻDEJ KATEGORII

WYBRAŁEŚ 0/3

Edukacja - wydarzenie 1

Edukatorium Historyczno-Społeczne

Edukacja - wydarzenie 2

Jaxa RPG

Edukacja - wydarzenie 3

Wojciech Korfanty - Syn Ziemi Śląskiej

Edukacja - wydarzenie 4

Dzielimy się Łodzią

Edukacja - wydarzenie 5

Krab Kłębek w Muzeum Emigracji w Gdyni

Wydarzenie - wydarzenie 1

Otwarcie Centrum Kultury "Park Dzieje" w Murowanej Goślinie

Wydarzenie - wydarzenie 2

Obchody Roku Rodziny Ulmów na Podkarpaciu

Wydarzenie - wydarzenie 3

Otwarcie nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego

Wydarzenie - wydarzenie 4

Szyfrodziewczyny

Wydarzenie - wydarzenie 5

Golgota Wschodu

Wystawa - wydarzenie 1

Podróż bohaterek. Powstanie kobiet

Wystawa - wydarzenie 2

ORP „Orzeł” nie powrócił

Wystawa - wydarzenie 3

Obraz Złotego Wieku

Wystawa - wydarzenie 4

Nigra crux mala crux. Czarna i biała legenda zakonu krzyżackiego

Wystawa - wydarzenie 5

Zgruzowstanie Warszawy 1945–1949

PRZEWIJAJ W DÓŁ
Edukacja EDUKACJA

„Gra szyfrów” Organizator: Instytut Pamięci Narodowej

WYDARZENIE WYDARZENIE

Otwarcie Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej Organizator: Muzeum − Dom Rodziny Pileckich

Wystawa WYSTAWA

Nowy Skarbiec Koronny Organizator: Zamek Królewski na Wawelu − Państwowe Zbiory Sztuki

Nagroda specjalna NAGRODA SPECJALNA

Zarzecze. Siedlisko idealne Organizator: Stowarzyszenie Młody Mołodycz

PRZEWIJAJ W DÓŁ
Edukacja EDUKACJA

„Gra szyfrów” Organizator: Instytut Pamięci Narodowej

WYDARZENIE WYDARZENIE

Otwarcie Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej Organizator: Muzeum − Dom Rodziny Pileckich

Wystawa WYSTAWA

Nowy Skarbiec Koronny Organizator: Zamek Królewski na Wawelu − Państwowe Zbiory Sztuki

Nagroda specjalna NAGRODA SPECJALNA

Zarzecze. Siedlisko idealne Organizator: Stowarzyszenie Młody Mołodycz

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

napisz do nas jeśli masz jakieś pytania związane z plebiscytem

Pola obowiązkowe

Nie jestem botem

Coś poszło nie tak. Prosimy spróbować ponownie.
Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana! Dziękujemy.

Organizator:

Partner:

Patroni medialni: